Klauzula informacyjna

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Cele przetwarzania

Objęcie umową świadczenia usług stacjonarnej opieki niemedycznej i medycznej, realizacja usługi opieki domowej, marketing bezpośredni usług własnych administratora danych (w tym profilowanie), rozliczenia finansowe i windykacja, obsługa reklamacji, archiwizacja i statystyka.

Podstawy prawne przetwarzania

obowiązek ustawowy / umowa o świadczenie usług stacjonarnej opieki niemedycznej i medycznej oraz umowa o świadczenie usług opieki domowej / uzasadniony interes administratora danych / Twoja zgoda

Odbiorcy danych

podmioty przetwarzające dane osobowe dla administratora danych, podmioty uprawnione przepisami prawa, podmioty i osoby fizyczne upoważnione przez Ciebie

Źródła danych i uzyskiwane dane

Osoba fizyczna, która zawarła umowę stacjonarnej opieki niemedycznej i medycznej lub zlecenie usługi opieki domowej, osoba, której dane dotyczą

Prawa związane z przetwarzaniem danych

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, prawo do przenoszenia danych, prawo dostępu do danych, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Care Experts Sp. z o.o. w restrukturyzacji, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Care Experts Sp. z o.o. w restrukturyzacji, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa (dalej: my).
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Natalia Jagiełło, Inspektor Danych Osobowych, Care Experts Sp. z o.o. w restrukturyzacji, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
 • przez e-mail: iod@careexperts.pl

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • móc wykonywać wobec Ciebie (albo osoby wskazanej przez Ciebie) usługi stacjonarnej opieki niemedycznej i medycznej lub usługi opieki domowej, na podstawie umowy zawartej z Tobą lub innym podmiotem sprawującym nad Tobą faktyczną opiekę;
 • w przypadku świadczenia dla Ciebie usług medycznych: założyć i prowadzić Twoją dokumentację medyczną,
 • dokonać rozliczeń z Tobą oraz z podmiotami, które miały opłacić choćby w części wykonaną dla Ciebie (albo dla osoby wskazanej przez Ciebie) usługę medyczną lub niemedyczną, w tym w razie konieczności podjąć działania windykacyjne, włącznie ze złożeniem powództwa do sądu,
 • obsłużyć reklamację złożoną przez Ciebie lub podmiot, który sprawuje nad Tobą faktyczną opiekę, jeśli wpłynie,
 • przekazać Ci materiały promujące nasze produkty i usługi,
 • wypełniać obowiązek przechowywania określonych danych zgodnie ze zgodnie ze szczególnymi przepisami prawa,
 • tworzyć na nasze wewnętrzne potrzeby opracowania, zestawienia i analizy statystyczne uwzględniające Twoje dane;
 • wykonywać obowiązki wynikające z przepisów o statystyce publicznej w uwzględnieniem Twoich danych;
 • bronić się przed roszczeniem Twoim, Twoich bliskich lub innych osób, które sprawują faktyczną opiekę nad Tobą (albo roszczeniem osoby wskazanej przez Ciebie), związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi medycznej lub niemedycznej;
 • dochodzić roszczeń regresowych wobec naszych współpracowników, kontrahentów, a także zakładu ubezpieczeń, który ubezpiecza naszą odpowiedzialność cywilną w związku z wypłatą na Twoją rzecz (lub na rzecz Twoich bliskich) odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty;
 • wykazać przed organami podatkowymi wykonanie zobowiązania z zawartej z Tobą lub na Twoją rzecz umowy o świadczenie usług;
  zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia (prowadzony monitoring wizyjny naszych placówek).

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

 • umowa o świadczenie stacjonarnej opieki niemedycznej i medycznej, umowa o świadczenie usług opieki domowej lub inna umowa, na podstawie której wykonano na Twoją rzecz usługę medyczną lub niemedyczną,
 • prawnie uzasadniony interes administratora danych, którym jest: marketing bezpośredni naszych usług (w tym profilowanie), dochodzenie roszczeń, w szczególności z umowy, na podstawie której wykonano dla Ciebie usługę medyczną lub niemedyczną, obrona przed roszczeniami, a także zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia,
  przepisy prawa,
 • Twoja zgoda.

4. Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie. Wynik tej oceny będziemy dalej nazywać profilem.

Dokonujemy profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące działalność administratora danych. Na podstawie Twojego profilu będziemy dobierać odpowiednie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: numer pacjenta, imię, nazwisko, wiek, płeć, język, data urodzenia, miejscowość, rodzaj wykupionego produktu, źródło danych, a także adres IP. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na naszych stronach www.

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane, które przetwarzamy, na podstawie umowy o świadczenie stacjonarnej opieki niemedycznej i medycznej lub umowy o świadczenie usług opieki domowej, w celu świadczenia usług medycznych, będziemy przechowywać przez czas określony w umowie, na podstawie której wykonano dla Ciebie usługę medyczną lub niemedyczną, przepisach prawa, a w przypadku przetwarzania danych ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora danych (marketing w tym profilowanie): do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane dla administratora danych,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom, które do tego upoważniłeś.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
c. prawo do wycofania zgody,
d. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
e. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
f. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
g. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
h. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych. Informacje jak możesz to zrobić znajdują się tutaj >>

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu państwowego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Obowiązek podania danych

Otrzymanie danych osobowych było potrzebne do tego, abyśmy mogli wykonać dla Ciebie usługi stacjonarnej opieki niemedycznej i medycznej, usługi opieki domowej oraz konieczne do zadośćuczynienia wymogom ustawowym.