Polityka Prywatności Care Experts Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w Care Experts Sp. z o.o. w restrukturyzacji ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

 • umowa o świadczenie stacjonarnej opieki niemedycznej i medycznej, umowa o świadczenie usług opieki domowej lub inna umowa, na podstawie której wykonano na Twoją rzecz usługę medyczną lub niemedyczną,
 • prawnie uzasadniony interes administratora danych, którym jest: marketing bezpośredni naszych usług (w tym profilowanie), dochodzenie roszczeń, w szczególności z umowy, na podstawie której wykonano dla Ciebie usługę medyczną lub niemedyczną, obrona przed roszczeniami, a także zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia,
 • przepisy prawa,
 • Twoja zgoda.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Care Experts Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Natalia Jagiełło, Inspektor Danych Osobowych, Care Experts Sp. z o.o. w restrukturyzacji, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
 • przez e-mail: iod@careexperts.pl

Dane osobowe

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są, aby:

 • móc wykonywać wobec Ciebie (albo osoby wskazanej przez Ciebie) usługi stacjonarnej opieki niemedycznej i medycznej lub usługi opieki domowej, na podstawie umowy zawartej z Tobą lub innym podmiotem sprawującym nad Tobą faktyczną opiekę;
 • w przypadku świadczenia dla Ciebie usług medycznych: założyć i prowadzić Twoją dokumentację medyczną,
 • dokonać rozliczeń z Tobą oraz z podmiotami, które miały opłacić choćby w części wykonaną dla Ciebie (albo dla osoby wskazanej przez Ciebie) usługę medyczną lub niemedyczną, w tym w razie konieczności podjąć działania windykacyjne, włącznie ze złożeniem powództwa do sądu,
 • obsłużyć reklamację złożoną przez Ciebie lub podmiot, który sprawuje nad Tobą faktyczną opiekę, jeśli wpłynie,
 • przekazać Ci materiały promujące nasze produkty i usługi,
 • wypełniać obowiązek przechowywania określonych danych zgodnie ze zgodnie ze szczególnymi przepisami prawa,
 • tworzyć na nasze wewnętrzne potrzeby opracowania, zestawienia i analizy statystyczne uwzględniające Twoje dane;
 • wykonywać obowiązki wynikające z przepisów o statystyce publicznej w uwzględnieniem Twoich danych;
 • bronić się przed roszczeniem Twoim, Twoich bliskich lub innych osób, które sprawują faktyczną opiekę nad Tobą (albo roszczeniem osoby wskazanej przez Ciebie), związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi medycznej lub niemedycznej;
 • dochodzić roszczeń regresowych wobec naszych współpracowników, kontrahentów, a także zakładu ubezpieczeń, który ubezpiecza naszą odpowiedzialność cywilną w związku z wypłatą na Twoją rzecz (lub na rzecz Twoich bliskich) odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty;
 • wykazać przed organami podatkowymi wykonanie zobowiązania z zawartej z Tobą lub na Twoją rzecz umowy o świadczenie usług;
 • zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia (prowadzony monitoring wizyjny naszych placówek).

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
c. prawo wycofania zgody,
d. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
e. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
f. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
g. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
h. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych. Informacje jak możesz to zrobić znajdują się tutaj >>
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Serwery, na których przechowywane są dane osobowe są własnością Medicover i są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Wykorzystanie ciasteczek (Cookies)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.
W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

Zabezpieczenie danych osobowych

Care Experts Sp. z o.o. w restrukturyzacji stosuje adekwatne środki organizacyjne i techniczne mające zabezpieczyć przetwarzane dane. Care Experts Sp. z o.o. w restrukturyzacji dokłada wszelkich starań by stosowane środki w jak najlepszy sposób zabezpieczały dane osobowe i prywatność osób, których dane dotyczą. Dobór stosowanych środków wynika z przeprowadzonej przez Care Experts Sp. z o.o. w restrukturyzacji analizy ryzyka i oceny skutków przetwarzania.

Udostępnianie danych podmiotom trzecim

Care Experts Sp. z o.o. w restrukturyzacji będzie przekazywać Twoje dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom upoważnionym przez Ciebie.

Care Experts Sp. z o.o. w restrukturyzacji zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.