Klauzula informacyjna

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Care Experts Sp. z o.o. w restrukturyzacji, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

Cele przetwarzania

Prowadzenie rekrutacji na stanowiska wskazane w ogłoszeniach rekrutacyjnych oraz rekrutacje przyszłe, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji

Podstawy prawne przetwarzania

obowiązek prawny wynikający z kodeksu pracy/ Twoja zgoda / prawnie uzasadniony interes

Odbiorcy danych

podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych, podmioty uprawnione przepisami prawa, podmioty upoważnione przez Ciebie

Źródła danych i uzyskiwane dane

Dane otrzymane od Ciebie

Prawa związane z przetwarzaniem danych

prawo do przenoszenia danych, prawo dostępu do danych, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Care Experts Sp. z o.o. w restrukturyzacji, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Care Experts Sp. z o.o. w restrukturyzacji, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa (dalej: my).
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Care Experts Sp. z o.o. w restrukturyzacji, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Natalia Jagiełło, Inspektor Danych Osobowych, Care Experts Sp. z o.o. w restrukturyzacji, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
 • przez e-mail: iod@careexperts.pl

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

 • prowadzenia rekrutacji na stanowiska wskazane w opublikowanych ogłoszeniach rekrutacyjnych,
 • prowadzenia rekrutacji w przyszłości, jeśli wyraziłeś na to zgodę,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

 • przepisy prawa,,
 • Twoja Zgoda,
 • nasz uzasadniony interes

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu do czasu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 5 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody.

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom upoważnionym przez Ciebie.

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • a. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

 

  • e. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

 

  • g. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

 

  h. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Obowiązek podania danych

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.